Stanovisko k zdanění vybraných odměn

Stanovisko k danění odměn, které GESTOR jako kolektivní správce vybere od galerií pro autory.

Odměny, které vybere v rámci své činnosti GESTOR jako kolektivní správce pro autory nejsou u Gestoru předmětem zdanění .

GESTOR , jako kolektivní správce spravuje pouze droit de suite, a tak každá odměna je už od okamžiku, kdy je vybraná galeristou adresná pro konkrétního autora.

Z hlediska zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., „ZDP“) je kolektivní správce z důvodu výkonu přenesené části státní správy tzv. veřejně prospěšným poplatníkem (§ 17a zákona), jelikož nevykonává činnost, která je podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Na kolektivní správce jako veřejně prospěšné poplatníky se vztahují především následující ustanovení ZDP: § 17a (veřejně prospěšný poplatník), § 18a (zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků), § 19 (osvobození od daně), § 19b (osvobození bezúplatných příjmů), § 20 odst. 7, na jehož základě mohou kolektivní správci uplatnit daňový benefit v podobě položky snižující základ daně, a dále také §§ 23, 24, 25 a § 38mb.

U kolektivního správce jako veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že jsou nižší než výdaje (náklady) vynaložené v souvislosti s prováděním této činnosti, a dále příjmy z dotací, příspěvků, podpor nebo jiných obdobných plnění z veřejných rozpočtů.
U kolektivního správce je předmětem daně vždy pouze příjem z úroků u bank a podobný
Bezúplatné příjmy jsou také  příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu a dále přijaté dary a obdobná plnění bez odpovídajícího protiplnění.
Ostatní bezúplatné příjmy kolektivního správce jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud je kolektivní správce využije pro účely stanovené v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP (např. na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na podporu a ochranu mládeže, nebo na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, či charitativní), nebo pro jeho kapitálové dovybavení.
V praxi GESTORu, je výše nákladů, které GESTOR může vynaložit na náklady spojené s výběrem a distribucí autorským odměn regulována v souladu se zákonem a Stanovami  rozhodnutím členské schůze, která stanoví pro každý rok maximální procentní výši nákladů, které může maximálně GESTOR vynaložit na výběr a distribuci odměn autorům. Na základě rozhodnutí členské schůze činí maximální výše nákladů v současné době 20% z přijatých autorských odměn, což je výše shodná s praxí většiny kolektivních správců. Přijatá autorská odměna za opětovný prodej díla je tedy ponížena o režijní srážku ve výši 20%, která představuje maximální hranici nákladů stanovené členskou schůzí. 20% z přijaté odměny tak představuje skutečný příjem) GESTORu, který je pokryt náklady a zbylých 80 % z přijaté odměny je spravovaná odměna, která je vyplácena autorovi, a která není příjmem GESTORu. Již v okamžiku připsání vybrané odměny na účet GESTORu je tak 80% částky připsáno jako prostředky patřící autorovi ve správě GESTORu a 20% jako příjem ke krytí nezbytných nákladů.
za GESTOR - ochranný svaz autorský
JUDr. Antonín Janák