Úvodní stránka

GESTOR - ochranný svaz autorský (dále jen GESTOR), je kolektivním správcem autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb., v platném znění /resale law, droit de suite/ v České republice. Ochranný autorský svaz GESTOR existuje již od roku 1997 a je od počátku až do dnešních dnů občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. č.j. II/s-OS/1-31 530/97-R.

Ochranný autorský svaz GESTOR poskytuje pro autory kolektivní správu práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého. Originálem díla uměleckého se pro tyto účely rozumí zejména originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina, která je podle zvyklostí považována za originál. Právo na odměnu pro autora se nevztahuje na díla architektonická, díla užitého umění a na rukopisy spisovatelů a skladatelů.

Činnost GESTORu se řídí právními předpisy platnými a účinnými v České republice, zejména autorským zákonem a Stanovami GESTORu v platném znění, případně i příslušnými mezinárodními smlouvami.

Autorský svaz GESTOR je oprávněn k výkonu kolektivní správy uvedeného autorského práva na základě rozhodnutí - oprávnění Ministerstva kultury ČR již od roku 1998, přičemž poslední oprávnění bylo vydáno dne 24.5.2002 pod č.j. 5106/2001. GESTOR je výhradním kolektivním správcem práva na odměnu při opětném prodeji, v ČR tedy jediným na území České republiky, tuto správu autorských odměn není oprávněn vykonávat jiný subjekt, ani přímo autoři, či dědicové sami.
 
 

GESTOR tedy vykonává kolektivní správu na základě:

  1. autorského zákona,
  2. oprávnění vydaného Ministerstvem kultury ČR
  3. smluv uzavřených recipročně se zahraničními organizacemi kolektivními správci působícími v zahraničí

GESTOR zastupuje v rámci kolektivní správy všechny autory a dědice, originál jejichž díla splní podmínky opětného prodeje originálu výtvarného díla.

 

Za účelem co nejefektivnějšího výkonu kolektivní správy GESTOR vytvořil i tyto internetové stránky, obsahující nejen užitečné kontakty a vzory sloužící k pružnější komunikaci s GESTORem, ale i množství dokumentů osvětlujících činnost a konkrétní oprávnění GESTORu. Tímto Vás na těchto stránkách vítám a věřím, že kolektivní správu i komunikaci GESTORu jak s autory, tak s laiky a všemi zainteresovanými osobami zrychlí a usnadní.

 
GESTOR ochranný svaz autorský
Prof. ak. mal. Karel Míšek, PhD.
předseda správní rady