PODĚKOVÁNÍ

 

Děkuji za sebe, i za GESTOR,  všem členům, autorům a galeriím, kteří mně a GESTORu vyslovili podporu  a důvěru poté, co na portálu SEZNAM zprávy vyšel na cti utrhačný článek redaktora Pšeničky, koncipovaný stylem pana Milouše z Červeného Hrádku.


Správně jste též pochopili, že to je pomsta za to, že jsme s dozorčí radou Nadace českého výtvarného umění odhalili v Nadaci absolutní neschopnost, nepořádky a hrůzostrašné kostlivce.


Mohu Vás ujistit, že ani tento objednaný, účelový, podlý a  prolhaný útok nás nezastaví před dokončením našeho poslání pokusit se zachránit MÁNES pro výtvarnou obec.

 

 

JUDr. Antonín Janák,

výkonný ředitel GESTOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GESTOR - ochranný svaz autorský (dále jen GESTOR), patří do kolektivu českých ochranných autorských svazů, jako jsou OSA, DILIA, INTERGRAM, OOAS  a OAZA, které zajišťují pro autory výběr a distribuci autorských odměn.


GESTOR spravuje pro autory  právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb. Právo kolektivní správy bylo GESTORu naposledy uděleno licencí Ministerstva kultury ČR ze dne  24.5.2002 pod č.j. 5106/2001.


Zatímco OSA a INTERGRAM působí ve prospěch autorů děl hudebních, GESTOR a  OOAS se starají o autory děl vizuálních.


Stejně tak jako výše zmíněné autorské svazy je GESTOR kolektivním správcem autorských práv v České republice. Znamená to, že je pověřen kolektivní správou autorských odměn, tedy je oprávněn vybírat a distribuovat autorské odměny za opětovný prodej vizuálních uměleckých děl pro své členy, registrované autory, jakož i pro stát v případě odúmrtí.

Prostřednictvím sesterských zahraničních autorských svazů, vybírá GESTOR pro české umělce odměny z prodejů jejich děl  v zahraničí a na základě pověření sesterských autorských svazů,  jakož i na základě pověření zahraničních autorů samotných  a práv vyplývajících z úpravy provedené evropskými směrnicemi, vybírá odměny pro zahraniční autory z prodejů realizovaných na území České republiky.


GESTOR z.s. je zájmovým spolkem českých autorů v oblasti výtvarného umění.
 

GESTOR byl založen českými umělci v roce 1997 jako občanské sdružení, které se následně v roce 2016 transformovalo do formy spolku.


GESTOR  je neziskovým spolkem, veškeré vybrané odměny distribuuje autorům, sám má právo pouze na úhradu nákladů spojených se svou činností. GESTOR  nevykovává jinou činnost, než výkon kolektivní správy na odměnu za opětovný prodej autorského díla.


GESTOR poskytuje pro autory kolektivní správu práva na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého. Originálem díla uměleckého se pro tyto účely rozumí zejména originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina, která je podle zvyklostí považována za originál. Právo na odměnu pro autora se nevztahuje na díla architektonická, díla užitého umění a na rukopisy spisovatelů a skladatelů.


Činnost GESTORu se řídí právními předpisy platnými a účinnými v České republice, zejména autorským zákonem a Stanovami GESTORu v platném znění, směrnicemi EU a případně i příslušnými mezinárodními smlouvami.


GESTOR je výhradním kolektivním správcem práva na odměnu při opětovném prodeji, v ČR tedy jediným na území České republiky, tuto správu autorských odměn není oprávněn vykonávat jiný subjekt. Protože právo na odměnu za opětovný prodej autorského díla  je ze zákona právem povinně kolektivně spravovaným, vykonává GESTOR správu pro všechny autory. 


GESTOR zastupuje v rámci kolektivní správy všechny autory a dědice autorských práv, jejichž díla splní podmínky opětovného prodeje originálu výtvarného díla.

Za účelem co nejefektivnějšího výkonu kolektivní správy GESTOR vytvořil i tyto internetové stránky, obsahující nejen užitečné kontakty a vzory sloužící k pružnější komunikaci s GESTORem, ale i množství dokumentů osvětlujících činnost a konkrétní oprávnění GESTORu. Tímto Vás na těchto stránkách vítám a věřím, že kolektivní správu i komunikaci GESTORu jak s autory, tak s laiky a všemi zainteresovanými osobami zrychlí a usnadní.

 

GESTOR ochranný svaz autorský z.s.
Prof. ak. mal. Karel Míšek, PhD.
předseda správní rady