Stanovisko k DPH

Stanovisko GESTOR - ochranného svazu autorského k otázce odpočítávání DPH pro účely odvodu autorských odměn za opětovný prodej autorského díla dle § 24 autorského zákona.

Zásadně vycházíme z § 24 odst 5 zákona č. 121/2000 Sb – autorský zákon, který říká že: Pro účely uplatnění práva a výpočtu příslušné odměny se kupní cenou rozumí cena bez daně z přidané hodnoty.

Cenou se rozumí částka, za kterou se obraz prodal a daň z DPH by tedy musela být součástí „ceny obrazu“ .

DPH je možno tedy odečítat od prodejní ceny pouze tehdy, pokud je v ceně obsaženo, tedy pokud je prodej zdanitelným plněním. Prodej může být zdanitelným plněním pouze tehdy, pokud se obraz prodává s DPH. Je tomu tak prakticky v jediném případě a to, pokud prodává obchodník, který je plátcem DPH obraz, který má ve svém vlastnictví.

V daném případě je nutno případě odlišit dvě plnění, které mohou být zdanitelným plněním.

Prvé je plnění spočívající v prodeji obrazu jako takového. Toto plnění je plněním majitele vůči kupujícímu a podléhá DPH pouze tehdy, je-li majitel plátcem DPH. Pak musí majitel odvést DPH z prodeje jako uskutečněného plnění s tím, že nákup, který předtím uskutečnil, bylo přijaté plnění, z kterého si mohl nárokovat vratku DPH.

Druhé plnění je činnost komisionáře – služba, kterou majiteli poskytl a kde si vypočítává DPH z výše provize.

Pokud zákon mluví o nezapočítávání DPH do prodejní ceny, je nutno mít za to, že se jedná o DPH z prodeje samotného jako zdanitelného plnění a nikoliv o DPH ze služby komitenta – obchodníka, což je vztah mezi obchodníkem a osobou, pro níž vykonával obchodník činnost.
Obchodníci také nikdy neodečítají daň z prodeje obrazu, ale daň ze své činnosti – ze zprostředkování či dražební činnosti.
Při opačné logice by se pak muselo odečítat DPH ze všech služeb, které jsou spojené s prodejem obrazu, např. ze znaleckého ocenění, z dopravy do aukční síně apod.

Je tedy jasné, že oním DPH, které se má od prodejní ceny odečítat, je pouze DPH ze zdanitelného prodeje a nikoliv z jakékoliv služby, kterou se prodej zajišťuje.za GESTOR - ochranný svaz autorský
JUDr. Antonín Janák