Stanovisko k odměnám pro zahraniční autory

Podle §107 autorského zákona se na díla a umělecké výkony cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti vztahují ustanovení autorského zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky, a není-li jich, je-li zaručena vzájemnost.

Tato vzájemnost je zaručena směrnicí EU č. 84/2001 a revidovanou Bernskou úmluvou zveřejněnou vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí pod č. 133/1980.

GESTOR je kolektivním správcem v rámci povinně kolektivní správy zakotvené v § 96 odst 1 písm. a) odsek 5. autorského zákona č. 120/2000 Sb. Je nejen jeho právem ale také povinností vybírat autorské odměny za veškeré prodeje českých umělců a umělců na základě § 107 autorského zákona realisované na území České republiky

GESTOR autorské odměny vybírá a následně distribuuje buď prostřednictvím dceřiných společností s kterými má reciproční smlouvy , nebo přímo autorům, jejich dědicům či fondům, které jejich autorská práva spravují. Zaručením vzájemnosti se nerozumí uzavření reciproční smlouvy s dceřiným kolektivním správcem v zemi autora, nebo skutečnost, že cizí autor je či není někde k výběru odměn registrován, ale právní stav vzájemnosti, který je pro země EU dán uvedenou směrnicí. Pokud jde o reciproční smlouvy , ty jsou dvou typů a to takové, které zajišťují převod všech odměn pro zahraniční autory , bez ohledu na to, zda je národní kolektivní správce zastupuje či nikoliv ( ta se uplatňuje mezi zeměmi, kde je povinně kolektivní správa jak je tomu v České republice ) nebo se převádí odměny jen pro zastupované členy. Žádná z těchto skutečností nemá vliv na povinnost kolektivního správce vybírat odměny za všechna prodaná díla autorů ze zemí EU.


za GESTOR - ochranný svaz autorský
JUDr. Antonín Janák