Granty


Granty 2022

 

Na základě rozhodnutí členské schůze jsou  pro posuzování a přidělování grantů v roce 2022 platná zveřejněná  pravidla přijatá pro rok 2022.  

 

Pro rok 2022 byla vyčleněna pro přidělování grantů:


částka 1,625.000,- Kč pro granty na podporu projektů v oblasti výtvarného umění

částka 1,625.000,- Kč pro granty na podporu boje proti padělkům v oblasti výtvarného umění

 Informace o rozhodnutí členské schůze o přidělení grantů v oblasti podpory umění


Členská schůze  na svém zasedání dne 20.6.2022 rozhodla o přidělení grantů v celkovém objemu 1,750.000,- Kč.  Výsledky budou žadatelům oznámeny individuálně.


S ohledem na množství došlých žádostí, rozhodla členská schůze o doplnění grantového rámce o prostředky nečerpané v minulých létech.


Některé žádosti přesahovaly finančně vyhlášený rámec pro jeden projekt.  Pokud členská schůze zhodnotila kvalitu projektu, připustila je do dalšího posuzování.


Protože počet žádostí vysoce překračuje svým objemem grantový rámec, upozorňuje GESTOR opětovně na to, že grantový program byl vytvořen  s úmyslem  podpory klasického výtvarného umění, které může v čase být zdrojem pro odměny nositelům autorských práv  v rámci droit de suite. V budoucnu tak bude podpora projektů, které  tento potenciál nemají, významně omezena.


Bohužel opět celá řada žádostí byla podána poslední den lhůty.


Minimálně polovina žádostí byla nedostatečná. U žádostí na podporu výstavní činnosti  byli občas zmíněni pouze autoři, jejichž díla mají být vystavována. Prosíme, do budoucna je třeba u každého takového autora, nejedná-li se o autora všeobecně známého, dodat vyobrazení jeho děl v rozsahu 2 stran. Některé výstavní projekty byly popsány poněkud nesrozumitelnými formulacemi. U žádostí o podporu výtvarné činnosti konkrétního autora, kdy je podporován vznik děl, je třeba také dodat 2 strany zobrazení dosavadních děl. Členská schůze se netají svou ambicí vytvořit si na kvalitu tvorby svůj názor.