Informace o hospodaření GESTORu – ochranného svazu autorského

GESTOR působí jako neziskový spolek, který má jedinou činnost  a to výběr a distribuci autorských odměn za opětovný prodej autorského díla.

Odměny vybírá GESTOR ve výši stanovené sazebníkem, který je součástí autorského zákona. Činnost GESTORu není ekonomickou činností, GESTOR nemá možnost svým ekonomickým chováním ovlivnit výši vybíraných odměn, ani nakládání s nimi.  GESTOR tak není ekonomickou jednotkou ve smyslu zákona o DPH a tudíž není ani plátcem DPH.


Odměny jsou ze zákona vybírány  a distribuovány bez DPH.


Výše nákladů GESTORu je regulována rozhodnutím členské schůze, která stanoví pro každý rok maximální procentní výši nákladů, které může GESTOR vynaložit na výběr a distribuci odměn autorům.


GESTOR jako kolektivní správce zveřejňuje výsledky hospodaření každý rok na svých webových stránkách a v Obchodním věstníku, účetní uzávěrka musí být přezkoumána auditorem.


Systém podvojného účetnictví poněkud zkresluje na prvý pohled zobrazované hospodářské výsledky, proto GESTOR zveřejňuje též přehledné srozumitelné výsledky v cash flow a přehled o spravovaných odměnách pro autory.


Informace o schválené maximální hranici nákladů


Na základě rozhodnutí členské schůze činí maximální hranice nákladů 20% z přijatých autorských odměn.


Účetnictví  za všechny předchozí roky bylo prozkoumáno nezávislým auditorem a auditorský výrok zněl  vždy „bez výhrad“, nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení účetnictví. Výsledky hospodaření jsou pravidelně zveřejňovány v Obchodním věstníku a zasílány na Ministerstvo kultury ČR.

Rozhodnutí o maximální hranici nákladů pro odměny z prodejů realizovaných v konkrétním roce stanoví členská schůze vždy ke konci roku podle odhadu výběru autorských odměn. Autorovi je autorská odměna za prodej díla ponížena o režijní srážku, která se rovná maximální hranici nákladů stanovené členskou schůzí. GESTOR zaručuje autorům, že i v případě, že skutečné náklady přesáhnou maximální hranici stanovenou členskou schůzí, bude vybraná odměna ponížena pouze o stanovenou režijní srážku.