Stanovisko k otázce odvodu DPH z přijatých autorských odměn

Stanovisko k otázce odvodu DPH z přijatých autorských odměn

 

K četným dotazům na povinnost odvést z přijaté autorské odměny DPH  zaujímáme toto stanovisko:

 

Předmět daně z přidané hodnoty je vymezen v ustanovení § 2 zákona o DPH235/2004 Sb. Zjednodušeně řečeno, předmětem daně z přidané hodnoty je (kromě pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetí země) dodání zboží či poskytnutí služby za úplatu osobou povinnouk dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku.

Pokud není splněna alespoň jedna z podmínek vymezených v ustanovení § 2 zákona o DPH, není takové plnění předmětem daně. Poskytnutí služby je vymezeno v ustanovení § 14 zákona o DPH. Obecně řečeno se poskytnutím služby rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží.

 

Jak vyplývá z ustálené judikatury SDEU (např. C-16/93 Tolsma, C-246/08 Komise v. Finsko,

C-93/10 GFKL FinancialServices) je předpokladem plnění, které je předmětem daně,

skutečnost, že dojde k plnění mezi stranami, které zahrnuje ujednání o ceně nebo

protihodnotě. Pokud tedy činnost poskytovatele spočívá výlučně v plnění bez přímého

protiplnění, neexistuje zdanitelný základ, a tato plnění tedy nepodléhají DPH.

Poskytování služeb je uskutečněno za „protiplnění“ a je předmětem daně pouze tehdy, pokud mezi poskytovatelem a příjemcem existuje právní vztah, v jehož rámci jsou vzájemně

poskytnuta plnění, přičemž odměna poskytnutá poskytovatelem představuje skutečnou

protihodnotu služby poskytnuté příjemci.

 

Podle ustanovení § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „autorský zákon“) má autor právo na odměnu za opětovný prodej autorského díla.

 V předmětném zákonném ustanovení jsou uvedeny osoby, které jsou povinny platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu, a dále je zde stanoven způsob výpočtu jejich výše  (Příloha č. 1 k zákonu).

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že povinnost platit odměnu  kolektivnímu správci

ukládá příslušným osobám vnitrostátní zákon, v daném případě autorský zákon. Tento zákon

zároveň stanoví výši těchto odměn.  Tato odměna není přímou protihodnotou žádné služby,

pouze slouží ke kompenzaci případné újmy, která by autorům (nositelům autorských práv)

vznikla v rámci navýšení hodnoty obchodovaného díla.

 

Autoři děl chráněných autorským zákonem neposkytují osobám, které jsou povinny platit

příslušnému kolektivnímu správci ve smyslu § 24 autorského zákona odměnu, službu

ve smyslu § 14 zákona o DPH.  Odměna  účtovanáGESTORem  obchodníkům s uměním, stejně tak jako následná výplata těchto odměn nositelům autorských práv,  tak není předmětem daně ve smyslu § 2 zákona o DPH a tedy nepodléhá dani na výstupu.