Aktuálně


GESTOR ochranný svaz autorský, z.s.  uzavřel pro roky 2018 a 2019 s Nadací pro současné umění Praha dohodu o zřízení podružného nadačního fondu, z kterého budou poskytnuty granty na podporu výtvarných projektů realizovaných mezi 1. červencem 2018 a 30. červnem 2019.

Výběr z uchazečů bude uskutečněn komisí za účasti zástupce GESTORu. Podmínky účasti je možno nalézt na www.fcca.cz


prosinec 2017 - uzavřena reciproční smlouva s KUVASTO Finsko (www.kuvasto.fi)


červen 2017 - Informace pro  nositele práv

 

GESTOR ochranný svaz autorský z.s. v souladu s ust. § II zákona č. 102/2017 Sb. a § 97a Autorského zákona   informuje nositele autorských práv, že :

 

a) GESTOR vykonává pro každého nositele práv kolektivní správu jeho majetkových práv, která podle tohoto zákona  kolektivně spravuje.

b) GESTOR je povinen převzít za obvyklých podmínek a v rozsahu s ním sjednaném výkon kolektivní správy práv každého nositele práv, pokud ten o to požádá a prokáže, že došlo k příslušnému užití předmětu ochrany, a nevykonává-li již pro něho kolektivní správu téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a pokud jde o díla, téhož práva k témuž druhu díla, zahraniční osoba.

c) GESTOR vykonává kolektivní správu pro nositele práv za rovných podmínek.

 d) GESTOR  je povinen jednat v nejlepším společném zájmu nositelů práv, jejichž práva spravuje a neukládat jim žádné povinnosti, které nejsou nezbytné pro ochranu jejich práv a zájmů, nebo pro účinnou správu jejich práv.

e)  Nositel práv může svěřit kolektivnímu správci výkon kolektivní správy svých práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany pro území podle svého výběru, bez ohledu na to, kde má kolektivní správce sídlo, a pokud jde o nositele práv, bez ohledu na jeho státní příslušnost, bydliště nebo sídlo.

f)  Nositel práv ve smlouvě určí každé právo nebo kategorii práv nebo druh děl a jiný předmět ochrany, jejichž výkon a správu kolektivnímu správci touto smlouvou svěřuje. Svěření každého spravovaného práva nebo kategorie práv nebo druhu děl a jiného předmětu ochrany k výkonu kolektivní správy musí být po dobu trvání této smlouvy doloženo u kolektivního správce v listinné podobě.

g)  Nositel práv může poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany, jde-li o užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to i v případě, že plnou správu příslušného práva, kategorie práv, druhů děl nebo jiných předmětů ochrany svěřil kolektivnímu správci. O poskytnutí takového oprávnění je povinen příslušného kolektivního správce předem informovat.

h) Nositel práv může odvolat zcela nebo zčásti pověření k výkonu kolektivní správy všech nebo některých jím nebo tímto zákonem kolektivnímu správci svěřených práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany pro území podle jeho výběru, a to písemnou výpovědí s výpovědní dobou nepřesahující 6 měsíců. Stanovy mohou upravit, že toto odvolání se stane účinným až koncem účetního období, v němž byla výpověď podána. Odvolá-li nositel práv pověření k výkonu kolektivní správy povinně kolektivně spravovaných práv, nebude moci jejich správu vykonávat sám a může ji svěřit pouze kolektivnímu správci.

i) Do okamžiku vypořádání všech nároků nositele práv z výkonu kolektivní správy po ukončení pověření  zůstávají jeho práva podle  nedotčena.

 j)  Kolektivní správce nesmí omezovat výkon práv tím, že bude požadovat, aby byl výkon kolektivní správy práv nebo kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany, v rozsahu ukončení pověření svěřen jinému kolektivnímu správci.

k) GESTOR  je povinen umožnit komunikovat s ním elektronickými prostředky i nositelům práv, kteří nejsou jeho členy.

 l) Výše uvedená pravidla upravená jsou  uvedena ve stanovách, které jsou zveřejněny na www.gestor.cz . Stanovy rovněž vymezují práva, kategorie práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany,  podmínky uplatnění práv  a podmínky výkonu práv.  Kolektivní správce je povinen před uzavřením smlouvy nositele práv o těchto pravidlech informovat. Nositelé práv potvrzují seznámení s těmito právy a pravidly podpisem registrační přihlášky.březen 2017 -  Schválena novela autorského zákona, kterou je implementována zejména Směrnice EU o kolektivní správě. Do zákona výslovně zavedeno právo GESTORu na informaci o prodávajícím uměleckého díla, pokud vzniknou pochybnosti o správnosti odvodu autorské odměny.