Aktuálně

Duben 2022 - zveřejněny výzvy k podávání žádosti o granty.


Únor  2022 – Správní rada informována o stavu podaných hlášení, zaslány urgence galeriím, které hlášení doposud nepodaly. Provedeno porovnání hlášení s výsledky monitoringu, byly odeslány výzvy k doplnění informací.


Prosinec 2021 - Správní rada informována o tom, že ve věci sporu s Aukce obrazů u Národní galerie s.r.o., byl vydán rozsudek, kterým bylo žalobě vyhověno, když předtím, byla vymáhaná povinnost (podání informací) částečně splněna.


Červenec 2021 - Na základě pokynu členské schůze sestaven přehled plnění povinností ze strany galerií. Konstatováno, že  zůstává pouze jediný problémový subjekt a to Aukce obrazů u Národní galerie s.r.o.. Členská schůze dostala informaci o probíhajícím soudním sporu.


Červen 2021 - Konána členská schůze, která schválila hospodaření  a dala podněty k další činnosti. Členská schůze schválila angažování pracovnice pro zahraniční styky.  Bylo provedeno rozdělení grantů. Členská schůze konstatovala, že o grant stále projevují zájem především subjekty, které by neměly být v prvé linii zamýšlených podpor.


Březen 2021 - Pro potřeby správní rady byl zpracován report výsledků podaných hlášení  a provedeno porovnání s monitoringem. Mimo běžných nešvarů, jako nerespektování lhůt k podání hlášení o prodejích v roce 2020, je možno konstatovat, že naprostá většina galerií plní své povinnosti dobře a jejich hlášení odpovídá zjištěným údajům. Dosavadní výsledky hlášení odměn nasvědčují tomu, že se prodej uměleckých děl přesunul do internetové sféry a objem obchodů narůstá.


Leden 2021- Mimořádná členská schůze schválila postup reagující na aktuální pandemickou situaci COVID 19. Byly představeny výsledky monitoringu on-line aukcí.Byla schválena personální pomoc Nadaci MÁNES.


Prosinec 2020 -
v souvislosti s přechodem na nové úpravy v našem účetním programu Vás žádáme, abyste svá hlášení o uskutečněných opětovných prodejích originálních uměleckých děl, podávali na předepsaném formuláři  zde Excel 55 kb.
Vyplněný formulář poté zašlete emailem na adresu :
gestor@gestor.cz  nebo karnosova@gestor.cz
Jinou formu podání bohužel nebude možné akceptovat. Děkujeme za pochopení.

Duben 2020 - Podáno několik podnětů k zahájení přestupkového řízení s obchodníky s uměním, kteří nehlásili zjištěné prodeje.

Duben 2020 - Podána informace Ministerstvu kultury ČR o možnosti použít sociální fond k podpoře umělců v nouzi vyvolané opatřeními k zabránění šíření COVID 19.

Březen 2020 - Prostřednictvím servisní organizace byl uveden do zkušebního provozu elektronický systém automatického sledování prodejů uměleckých děl.

Březen 2020 - Bylo rozhodnuto o přidělení grantu v oblasti boje proti padělkům, a to Národnímu technickému muzeu k zakoupení analytické soustavy LIPS.

Leden 2020 - Dne 13.1.2020 se sešla mimořádná členská schůze. Členská schůze rozhodla o vyhlášení grantů na rok 2020 v oblasti sociální politiky a v oblasti podpory umění. Vyhlášení grantů je zveřejněno na www.gestor.cz