Stanovisko k problému dědění autorského práva na odměnu za opětovný prodej autorského díla

Stanovisko GESTOR - ochranného svazu autorského k problému dědění autorského práva na odměnu za opětovný prodej autorského díla


Za účelem podání výkladu k postupu ve věci dědění autorských majetkových práv a pro případ dodatečného projednání dědictví podává GESTOR toto stanovisko:


Právo na opětovný prodej originálu autorského díla dle § 24 autorského zákona č. 121/2000Sb.  je autorským majetkovým právem a jako takové se stává předmětem dědictví ve smyslu § 26 odst. 2 AZ. 

 

Jedná se o právo, které je ve smyslu § 17 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku  neocenitelné, a proto se v rámci dědického řízení oceňování neprovádí.

 

Pokud autor zemřel po dni  nabytí účinnosti AZ, tedy ode dne  1.12.2000,  je třeba, aby dle práva platného v době jeho úmrtí bylo v rámci dědického řízení právo na odměnu za opětovný prodej originálu autorského díla projednáno. Právo se projedná jako právo absolutní bez ohledu na konkrétní díla, která mohou být autorům neznámá, nebo u kterých se neví, zda budou v budoucnu opětovně prodávaná.  Lze projednat i práva k jednotlivým vyjmenovaným dílům, takový postup je ale nepraktický, neboť osud jednotlivých děl v budoucnu není znám. Právo může zdědit i několik dědiců společně.

 

Pokud před smrtí autora již vzniklo právo na odměnu za opětovný prodej, zařadí se do dědictví částka, na níž je dle zákona nárok, a to i tehdy, když nebyla ještě obchodníkem kolektivnímu správci zaplacena. Tato odměna se zahrne do dědictví ve výši, v jaké na ni vznikl nárok po odečtení provizní režie kolektivního správce, ve výši v jaké jí kolektivní správce eviduje.

 

 

Pokud ale autor zemřel před dnem nabytí účinnosti AZ, tedy před dnem  1.12.2000, není třeba dědická práva na odměnu za opětovný prodej autorského díla projednávat, nebo dodatečně projednávat.

 

GESTOR ochranný svaz autorský zde vychází ve smyslu § 873 Občanského zákona ze znění původního autorského zákona č. 35/1965 Sb. kde judikatura z § 29 dovozovala, že  autorská práva se nezařazují do aktiv dědictví (rozhodnutí NS č.j. Cpj 337/1983,  rozhodnutí 6/1985 sb. rozhodnutí NS  36/1985 ) a ani se neoceňují.

V takovém případě není třeba dědictví dodatečně projednávat, GESTORu stačí, pokud bude přechod dědictví osvědčeno potvrzením o rozsahu dědiců, potvrzením o tom, že dědictví dědic neodmítl, nebo dědickým rozhodnutím, kterým bylo projednáno dědictví ohledně majetku, který byl zařazen do aktiv dědictví. Není-li výslovně v dědickém rozhodnutí uvedeno, že absolutní autorská  práva, nebo konkrétně právo na odměnu za opětovný prodej originálu uměleckého díla, přechází na konkrétního nabyvatele, bude GESTOR považovat za dědice ze zákona všechny zákonné dědice v rozsahu jejich dědických podílů.

                       

 

V Praze, dne 21.3.2008

 

                                                           za GESTOR – ochranný svaz autorský

                                                           JUDr. Antonín Janák