Stanvisko k získávání osobních údajů dle § 24 odst 6 AZ

Stanovisko k nakládání s osobními údaji.

(GDPR)

 

v souvislosti s dotazy na oprávnění GESTOR ochranného svazu autorského jako kolektivního správce na odměnu za opětovný prodej autorského ohledně nakládání s osobními údaji dovolujeme si poukázat na to, že oprávnění Gestoru k získávání osobních údajů je dáno úst § 24 odst. 6 zákona číslo 121/2000 Sb., autorský zákon, dle kterého kolektivní správce má právo na jakoukoli informaci od obchodníka, která je nezbytná pro zajištění platby odměny, která náleží autorovi za opětný prodej jeho díla, a to včetně údajů sloužících k identifikaci prodávajícího. Rozsah je dán § 3019 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ohledně dat sloužících k identifikaci ( jméno, bydliště a data narození (popřípadě jiného identifikujícího údaje a v případě podnikatelů § 435 občanského zákoníku, (firma), sídlo, identifikačního číslo a údaje o případném zápisu v obchodním rejstříku (nebo obdobné evidenci) včetně oddílu a vložky.

 

Oprávnění GESTORU nejsou v konfliktu  s povinnostmi dalších osob , které  vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR); zde si dovolujeme  poukázat zejména na ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, které říká, že Zpracování (osobních údajů) je zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Jelikož je nezbytné mít za to, že v případech prodeje uměleckých děl jsou obchodníci správci osobních údajů, kteří mají současně povinností dle ustanovení § 24 odst. 6 autorského zákona poskytnout osobní údaje kolektivnímu správci , je zpracování osobních údajů (včetně jejich poskytnutí ) zákonné, a to právě s odkazem na článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Je vhodné rovněž poukázat  na ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování osobních údajů zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany. V předmětném případě je třetí stranou autor, jehož oprávněným zájmem je zájem na řádné a včasné úhradě odměny ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 autorského zákona (tj. odměny za opětovný prodej jeho díla), jehož oprávněné zájmy GESTOR hájí.

 

JUDr. Antonín Janák, výkonný ředitel

GESTOR ochranný svaz autorský z.s..