Jak se stát členem GESTORu

Členem GESTORu se může stát každý umělec starší 18-ti let, který vytváří autorská díla: originální obrazy, kresby, malby, koláže, tapiserie, rytiny, litografie či jinou grafiku, sochy, keramiku, autorské šperky nebo fotografie a je předpoklad, že tato díla budou předmětem opětovných prodejů v míře , kdy lze přepokládat, že GESTOR bude vybírat pro autora odměny. Členem GESTORu se můžou stát také dědicové těchto autorů.

O přijetí rozhoduje na základě přihlášky správní rada, v případě odmítnutí přihlášky se uchazeč může odvolat k členské schůzi.


Jaký je okruh zastupovaných autorů?


GESTOR zastupuje ze zákona v režimu povinně kolektivní správy na území ČR všechny autory, kteří mají nárok na zaplacení autorské odměny za opětovný prodej autorského díla. K takovému zastupování není třeba žádnou smlouvu ani registraci. GESTOR je povinen se ze zákona starat o kontrolu výběru autorských odměn a od obchodníků s uměním jí vybírat. Autoři se za účelem vyplácení autorských odměn, které spravuje GESTOR, u GESTORu pouze evidují. Přihlášení k evidenci se uskutečňuje podpisem přihlášky k evidenci. Přihláška k registraci zmocňuje GESTOR též k výběru autorských odměn z prodejů v zahraničí.


Jak vykonává GESTOR správu odměny, která vyplývá pro české umělce z prodejů v zahraničí?GESTOR má uzavřené reciproční smlouvy, na jejichž základě sledují prodej děl českých umělců v zahraničí sesterské autorské svazy ( např. DACS, Bildkunst, ADAGP, VEGAP,  LITA, apod.). Zahraniční autorská organizace vyplácí odměnu GESTORu, a ten jí vyplatí evidovanému autorovi.


Jaké daně platí autor z vyplacené odměny za opětovný prodej jeho díla?


Autor a dědicové jsou povinni přiznat příjem z přijatých autorských odměn v daňovém přiznání. Příjmy se do daňového přiznání zahrnují v roce, v kterém byly kolektivním správcem vyplaceny.


Co se rozumí pojmem „prodejní cena“, z které se vypočítává nárok na odměnu?Prodejní cenou je cena, za kterou kupující dílo zakoupil, tedy kolik za něj zaplatil. Pokud kupující zaplatil za dílo cenu včetně DPH, DPH se odečítá. U aukčních prodejů je prodejní cenou cena příklepová.


Mohu se něco dozvědět o hospodaření GESTORu?


GESTOR je povinen zveřejňovat výsledky svého hospodaření na svých webových stránkách, v Obchodním věstníku a účetní uzávěrka musí být auditovaná.


Kdy se vyplácejí autorské odměny?


Obchodníci mají za povinnost podat hlášení o realizovaných prodejích do konce ledna. GESTOR jim vystaví zúčtovací doklad a obchodníci by měli vybrané odměny poukázat ve lhůtě splatnosti. Administrativní operace s tím spojené trvají zhruba do konce března a v dubnu již lze autorské odměny za předchozí rok vyplácet. Pokud byly obchodníkovi povoleny splátky, vyplácí se autorská odměna až po jejím úplném zaplacení.

 

Co se stane s odměnami, které není možno vyplatit,  protože se autor nepřihlásil k evidenci, nebo nebyl dohledán?

 

V takových případech je GESTOR povinen zveřejnit oznámení o tom, že výplatu nelze provést a vybranou odměnu zařadit do Rezervního fondu. Pokud se nepodaří zjistit komu odměnu vyplatit ani po uplynutí tří let, je odměna převedena do Rozvojového a podpůrčího fondu. O jejím dalším použití rozhoduje členská schůze, přičemž okruh použití je zásadně omezen na pomoc autorům v nouzi, podporu mladých umělců a jejich projektů a na podporu boje proti falzům.

 

Má právo autor, který si nevybere svoji autorskou odměnu rozhodovat o jejím užití?


GESTOR podle pravidel Rozúčtovacího řádu u známých autorů, kteří si nevyzvedli autorskou odměnu, přihlíží k jejich návrhům na způsob užití.


Mohu si jako autor zkontrolovat, kolik prodejů mám evidovaných a kolik odměn pro mě bylo vybráno?


Tuto informaci Vám sdělíme obratem na požádání. Pokud jste osobně známi, sdělujeme tyto informace i telefonicky, jinak po ověření totožnosti. Každý autor, kterému je vyplácena odměna, obdrží vyúčtování, z kterého je patrno, za jaká díla je odměna vyplácena a informaci o výši částky sražené na náklady spojené s výběrem a distribucí.

 

Proč GESTOR vybírá odměny i pro autory, kteří se nepřihlásili k evidenci?

 

To je dáno systémem povinně kolektivní správy, kdy právo na odměnu za opětovný prodej ve  vztahu ke všem autorům vykonává kolektivní správce. Systém povinně kolektivní správy se ukázal jako nejefektivnější a mezinárodní organizace tlačí na jeho  zavedení i v zemích, kde doposud funguje systém dobrovolné kolektivní správy. Nejde o žádnou mimořádnou situaci, i ostatní autorské svazy vybírají v režimu povinně kolektivní správy odměny z děl a výkonů autorů, kteří nejsou členy svazu, anebo se k evidenci nepřihlásili. Zatímco v jiných případech jsou i takto vybrané odměny rozdělovány mezi umělce, co jsou k výběru odměn evidováni, GESTOR tyto vybrané odměny nevyplácí  a pokud se skutečně  oprávněný autor nenajde, nebo se nepřihlásí, rozhoduje o použití těchto částek v souladu s pravidly  Rozvojového a podpůrčího fondu členská schůze ve prospěch všech umělců.


Jsou nějak obchodníci postižitelní za neodvedení odměny?


Novela autorského zákona zavedla nový přestupek, kterého se dopustí obchodník, který nenahlásí uskutečněný prodej. Za to mu může být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč za každý takový případ.

 

Jaká jsou pravidla pro řešení stížností autorů registrovaných k výběru odměn?


Postupy při řešení sporů a vyřizování stížností:

Spory a stížnosti členů, oprávněných nositelů autorských práv  a kolektivních správců řeší správní rada.

Správní rada je povinna vyřídit stížnost do jednoho měsíce poté, co jí byla stížnost doručena. Vyřízení stížnosti musí obsahovat informaci,  zda byla stížnost akceptována či nikoliv  a vyřízení stížnosti musí být odůvodněno.

Pokud stěžovatel vyjádří nesouhlas s vyřízením reklamace, předloží správní rada o tom informaci nejbližší členské schůzi, která může k vyřízení stížnosti zaujmout stanovisko.

Gestor nebude využívat k řešení sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy prostředníka .