GESTOR působí ve prospěch autorů zejména malířů, sochařů a fotografů v oblasti vizuálního umění. 


GESTOR vybírá a distribuuje autorské odměny pro české i zahraniční autory. 


Autoři jsou přihlášeni k výběru autorských odměn  na základě registrace. S touto registrací nejsou spojeny žádné povinnosti, autoři nemusí být členy GESTORu, neplatí se žádné členské poplatky. Autoři k tomu, aby obdrželi odměnu, nemusí být členy GESTORu. Po autorech a dědicích, kteří nejsou přihlášeni k registraci, a pro které GESTOR vybral autorské odměny, intenzivně pátráme. Metody GESTORu při vyhledávání autorů a distribuce odměn byla oceněna mezinárodní konfederací autorů a skladatelských společností CISAC v rámci prověřování dodržování profesionálních pravidel kolektivních správců.Přiložený seznam autorů je orientačním seznamem českých autorů, u kterých by mohlo právo na odměnu za opětovný prodej originálu výtvarného autorského díla přicházet v úvahu.


Seznam autorů  (http://www.gestor.cz/images/design/icons/msexcel.gif Excel)

 

Z českých umělců jsou registrováni k výplatě odměn následující umělci  a nositelé autorských práv


Seznam registrovaných autorů  (excel)

 

Výplatu vybraných odměn provádí GESTOR - ochranný svaz autorský na základě přihlášky autora nebo dědice autorských práv.

V souladu  s povinností vyplývající z režimu povinně kolektivní správy vybírá GESTOR odměny z opětovných prodejů pro všechny autory, tedy i pro ty české a zahraniční, kteří nejsou registrováni k výběru odměn. Takové autory GESTOR ovšem oslovuje, distribuci zahraničním autorům zajišťuje prostřednictvím sesterských národních autorských svazů.