Jak GESTOR vybírá autorské odměny a jak s vybranými odměnami nakládá.

GESTOR jako kolektivní správce autorských odměn  za opětovný prodej vizuálních uměleckých děl  je povinen vybírat odměny z veškerých opětovných prodejů, které se odehrály na tuzemském trhu  a  autor díla pochází ze zemí, které tvoří Evropský hospodářský prostor a  které jsou vázány Směrnicí EU č. 84/2001; nebo pokud autor takových děl pochází z jiných zemí, které mají ve svých právních předpisech uzákoněno právo na odměnu za opětovný prodej , zajišťují vzájemnost pro české autory a sami, nebo prostřednictvím sesterských kolektivních správců, nebo jiných autorských svazů, mají s GESTORem uzavřenou reciproční smlouvu. 


GESTOR vybírá rovněž autorské odměny z prodejů realizovaných v zemích Evropského hospodářského prostoru,  a to na základě výše uvedené Směrnice EU;  a to podle charakteru kolektivní správy v těchto zemích buď pro všechny české autory, nebo alespoň pro autory zastupované.


Vybrané autorské odměny  pak GESTOR distribuuje českým autorům a odměny pro zahraniční autory vyplácí prostřednictvím sesterských kolektivních správců. Z vybraných odměn si smí GESTOR strhnout pouze náklady spojené s výběrem, správou a distribucí odměn; maximální hranici těchto odměn stanovuje každý rok členská schůze.


Pokud se autorské odměny pro konkrétního autora nepodaří vyplatit do konce devátého měsíce roku následujícího potom, co byly odměny vybrány proto, že autor není znám,  nebyl dohledán,  odměnu nepřevzal, nebo mu jí nebylo možno předat, je GESTOR povinen zveřejnit na svých www stránkách seznam těchto odměn a autorů, kterým náleží a kterým nemohly být odměny vyplaceny. Pokud ani po třech letech následujících po výběru odměn se nepodaří tyto odměny distribuovat  aniž tomu brání objektivní důvody, převádí GESTOR v souladu se Směrnicí EU 26/2014 nevyzvednuté odměny do Podpůrčího a Rozvojového fondu. O použití takto převedených částek rozhoduje členská schůze v souladu s Řádem Podpůrčího a Rozvojového fondu; a to pro účely pomoci autorům v nouzi, podporu mladých umělců a jejich projektů a pro financování boje proti falzům.