Pravidla pro investování  a pro určení výšek srážek z příjmů z výkonu práv  a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv pro jiné účely, než na náhradu nákladů na správu.


Dle rozhodnutí členské schůze jsou stanoveny tyto pravidla pro investování volných prostředků z příjmů z výkonu práv:


  • Investovány mohou být pouze prostředky, které jsou již evidovány v Rezervním fondu, nebo se nacházejí, či budou nacházet v Rozvojovém a Podpůrčím fondu.

  • Prostředky uložené u bank a družstevních záložen není třeba uměle rozdělovat do více peněžních ústavů, politice řízení rizik odpovídá důvěra ve finanční instituce.

  • Prostředky nemusí být investovány na organizovaném kapitálovém trhu, mohou být investovány individuálně; a to jak do cenných papírů, tak do dluhové služby, např. směnek a pohledávek, přičemž likvidita by neměla přesáhnout dobu 1 roku.

  • Investice do podílových a podobných fondů nejsou povoleny.

  • Investice do státních dluhopisů nesmějí přesáhnout 25% celkového objemu investovaných prostředků.

  • Investice do konkrétních cenných papírů jednotlivé emise nesmí přesáhnout 25% celkového objemu investovaných prostředků.

  • Investice do dluhové služby nesmí přesáhnout 25 % celkového objemu investovaných prostředků pro konkrétní případ a musí být přiměřeně zajištěna.

  • O konkrétním investování rozhoduje výkonný ředitel, který osobně odpovídá za investice do dluhové služby.

  • Členské schůzi je každoročně podávána k odsouhlasení zpráva o stavu investovaných prostředků a strategii investování na další období.


Pravidla pro určení použití prostředků z příjmů z investování příjmů z výkonu práv.


Prostředky z příjmů z investování příjmů z výkonu práv nelze použít jinak, než  k úhradě nákladů spojených se správou práv.


Pravidla pro určení výše srážek z příjmů z výkonu práv .


Příjmy z výkonu práv zaúčtuje GESTOR tak, že v okamžiku přijetí odměny pro konkrétního autora poníží tuto částku o příslušné, členskou schůzí schválené % režijní srážky na náklady  a  zbylou částku zaúčtuje jako spravované prostředky  (spravovaná odměna) autora.


Konkrétní maximální procentní výši účelně vynaložených nákladů na výkon kolektivní správy  z vybraných odměn každoročně schvaluje členská schůze. V souladu s účetními pravidly se tato částka schvaluje na následující období, přičemž se přihlédne ke skutečným nákladům vynaloženým  v předchozím období. Kladný rozdíl mezi maximální stanovenou výší  s přihlédnutím ke skutečně vybraným prostředkům  a skutečnými náklady,  bude po splnění daňové povinnosti sloužit k rezervě na výdaje příštích období. Záporný rozdíl bude pokryt z ušetřených nákladů období minulých či příštích, zejména z příjmů z investování příjmů z výkonu práv.  Ke krytí ztráty nemohou nikdy sloužit částky určené pro výplatu autorům.