Závěrečné vyhodnocení grantů udělených v roce 2022 - 2


15.  Centrum pro současné umění

Žádost o podporu činnosti výstavní galerie Kurzor.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

16.  Centrum pro současné umění

Žádost o podporu činnosti výstavní galerie Jelení.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

17.  Pragovka ART z.s.

Žádost a podporu 2 výstav.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

18.  Pragovka ART z.s.

Žádost a podporu  výstavy Touha po napojení“.

Členská schůze se rozhodla tento projekt nepodpořit.

Projekt nepodpořen.

 

19.  Právnická fakulta Západočeské univerzity

Žádost o grant k dofinancování projektu analýzy hranic umění z hlediska práva. Žádost byla zaznamenána na základě emailové komunikace.

Členská schůze o této žádosti nerozhoduje, žádost může být předložena v průběhu roku.

Žádost nebyly doplněna a grant nebyl čerpán.

 

20.  Galerie Entrance

Žádost o podporu výstavy věnována kresbě rozšířeném poli.

Členská schůze konstatuje, že z žádostí není patrno, co má být vlastně předmětem podpory. Proto tento projekt nepodporuje.

Projekt nepodpořen.

 

21.  Galerie Entrance

Žádost o podporu projektu MUSTARINDA.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 20.000,- Kč.

Členská schůze žádá, aby na příští zasedání doložila žadatelka výstupy, které mají být z grantu podporovány.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

22.  Appela fine arts o.p.s.

Žádost o podporu zpracování koncepce fungování a výstavní činnosti objektu MÁNES. Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 100.000,- Kč, neboť jí není lhostejná současná situace, kdy výstavní síň MÁNES není využívána v souladu se svým skutečným účelem, pro který byla vybudována. Požaduje ovšem  s ohledem na poněkud vágní formulace v žádosti, aby žadatel doložil veškeré výstupy, které v rámci v projektu Mánes centrum vizuální gramotnosti financované GESTORem vzniknou.

Žadatel v termínu nedoložil, k čemu byly přidělené prostředky čerpány. Bude vyzván k vrácení čerpaných prostředků, případně tyto budou na něm vymáhány.

 

23.  Marie Lukáčová

Žádost o podporu výtvarné činnosti.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 30.000,- Kč. Členská schůze žádá, aby příjemkyně grantu doložila výstupy, které mají být dofinancovány.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

24.  Lestari z.s.

Žádost o podporu edice dětských knih, které využívají ilustrace kvalitního výtvarného umění.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt část kterou 90.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

25.  BUBEC o.p.s.

Žádost o podporu projektu umění prostoru.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

26.  Společnost Jindřicha Chalupeckého

Žádost o podporu projektu Nukleární rodina.

Členská schůze konstatuje, že přes objemné údaje žádosti není zcela patrno, co vlastně má být předmětem podpory. Proto se rozhodla tuto žádost nepodpořit.

Projekt nepodpořen.

 

27.  Společnost Jindřicha Chalupeckého

Žádost o podporu organizování ceny Jindřicha Chalupeckého.

Členská schůze přestože vyslovuje zásadní výhrady vůči tomu, jaké umění je žadatelem oceňováno,  rozhoduje o přidělení grantu ve výši 100.000,- Kč, ovšem žádá důrazně, aby s ohledem na výši grantu žadatel jasně doložil, že prezentační materiál GESTORu bude na předávání cen výrazně umístěn a účastníkům budou poskytovány propagační materiály.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

28.  Sutnar Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Žádost o podporu projektu vizuálního stylu prezentace města Terezín. Projekt si klade za cíl přispět tvorbou vizuální prezentace k zviditelnění města Terezín jako významné historické památky a symbolu utrpení židovského národa.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 200.000,- Kč, žádá ovšem, aby poskytnuté prostředky byly vynaloženy na získání kvalitních návrhů na materiály, které budou sloužit prezentaci města.

GESTOR obdržel informaci o tom, že prostředky byly čerpány pouze do výše 45.000,- Kč, ovšem ani to nebylo doloženo. Dopisem požádal příjemce o přesun prostředků na rok 2023. Vzhledem k tomu, že nebylo o přesun požádáno oficiálně, ani nebylo doloženo čerpání části prostředků, nebude žádosti vyhověno.

 

 

29.  Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni

Žádost o podporu v projektu svobody demokracie.

Členská schůze konstatuje, že se jedná a stejný projekt, o který požádal Miroslav Lewandovski. Proto se rozhodla, že tento projekt byl již podpořen.

Projekt nepodpořen.

 

30.  Sutnar Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Žádost o podporu projektu národní ceny za studentský design.

Členská schůze s ohledem na to, že se nepodařilo v minulém roce umístit grantové prostředky připravené pro ceny GESTORu v oblasti malířství sochařství a designu,  využít tyto prostředky na podporu tohoto projektu, který má již významnou tradici a mezinárodní dosah. Pozastavuje se pouze nad tím, že v rozpočtu projektu není zahrnuta samotná cena pro vítěze. Členská schůze podporuje tento projekt částkou 200.000,- Kč.

Ze strany pořadatele emailem potvrzeno, že prostředky byly použity v souladu s grantem, nebylo ale dokladováno. Příjemce bude vyzván k doložení převodu grantových prostředků na sledovaný účel.

 

31.  Sutnar Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Žádost o podporu projektu výstavy na téma Moliere ve Varšavě.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částku 45.000,- Kč,  požaduje ovšem, aby v rámci vernisáže byly provedeny oficiální rozhovory s představiteli autorského ochranného svazu ZAIKS, za účelem navázání konkrétní spolupráce v oblasti prosazení práva na odměnu za opětovný prodej v Polsku a nabídnuta pomoc při zavedení tohoto práva.

Dle informace žadatele se akce nekonala a požádal o přesun možnosti čerpání  na stejný projekt na území ČR, ovšem s naprosto nedostatečnou specifikací a nedostatečným formálním způsobem.