Vyhodnocení grantů 2022

GRANTY 2022 – VYHODNOCENÍ
1.    Mgr. Lenka Sýkorová, PhD.
Žádost o prezentaci galerie altán Klamovka.
Podpora je žádaná pro kurátorskou přípravu a prezentaci činnosti ateliéru Klamovka na mezinárodní přehlídce supermarket 2022 ve Stockholmu.
Členská schůze rozhodla podpořit tuto činnost částkou 50.000,- Kč.
Důvod: Podpora prezentace umění dlouhodobě provozovaného projektu.

2.    MgA. Klára Čermáková
Žádost o podporu ruční umělecko-řemeslné tvorby objektů z odpadních či zbytkových materiálů.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 20.000,- Kč.
Důvod: Podpora klasického řemeslného přístupu.

3.    Galerie Jilská 14
Žádost o podporu výstavní činnosti formulované jako maloměstská galerie ve velkoměstě. Podpora výtvarných dílniček pro děti.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 80.000,- Kč.
Důvod: Podpora galerijní činnosti prezentující klasická díla.

4.    Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Žádost o podporu ke krytí nákladů spojených s provozem galerie.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 45.000,- Kč.
Důvod : Podpora lokálních výstavních aktivit.

5.    Galerie 35 m2
Žádost o podporu výstavní činnosti
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 100.000,- Kč.
Důvod : Podpora klasických výstavních aktivit. Podpora komunitního centra výtvarníků, kterým galerie poskytuje prostor pro výstavní činnost i pro sociální kontakty.

6.    Galerie Potoční Příbram
Žádost a podporu výstavní činnosti.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou  40.000,- Kč.
Důvod: Podpora klasických výstavních aktivit, vytvoření prostoru pro setkávání středočeských výtvarníků.

7.    Kateřina Mojsejová
Žádost o podporu vlastní umělecké tvorby. Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 10.000,- Kč.
Důvod: Podpora výtvarníků.


8.    Nadace Jaroslava Sutnara
Žádost o podporu projektu ISAAK BASHEVIS SINGER. Jedná se o projekt prezentace výtvarných děl v rámci putovní výstavy poctě Isaaca Singera.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 100.000,- Kč s ohledem na široký záměr prezentace.

9.    Miroslaw Lewandowski
Žádost o odporu v projektu Glory and Freedom Ukraine. Podpora je žádaná ke krytí nákladů spojených s putovní výstavou prací, které vznikly pod výše uvedeným názvem v rámci workshopu vedeného Alainem Quernecem.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 30.000,- Kč.

10.    Galerie Fotografic, Tereza Bonaventurová
Žádost o podporu činnosti galerie prezentující Současnou fotografii.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 20.000,- Kč.

11.    Jan Vranovský
Žádost o podporu přípravy a vystavování fotografických děl.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 70.000,- Kč.

12.    Petr Dub
Žádost o podporu autorské knihy.
Členská schůze se rozhodla tento projekt nepodpořit.

13.    Michal Kříž
Žádost o podporu výtvarné činnosti.
Členská schůze se rozhodla tento projekt nepodpořit.

14.    Fair ART
Žádost o podporu činnosti v rámci edukačního programu pro výtvarníky.
Členská schůze se rozhodla tento projekt podpořit částkou 200.000,- Kč.

15.    Centrum pro současné umění
Žádost o podporu činnosti výstavní galerie Kurzor.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

16.    Centrum pro současné umění
Žádost o podporu činnosti výstavní galerie Jelení.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

17.    Pragovka ART z.s.
Žádost a podporu 2 výstav.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

18.    Pragovka ART z.s.
Žádost a podporu  výstavy Touha po napojení“.
Členská schůze se rozhodla tento projekt nepodpořit.
19.    Právnická fakulta Západočeské univerzity
Žádost o grant k dofinancování projektu analýzy radnic umění z hlediska práva.
Žádost byla zaznamenána na základě emailové komunikace.
Členská schůze o této žádosti nerozhoduje, žádost může být předložena v průběhu roku.

20.    Galerie Entrance
Žádost o podporu výstavy věnované kresbě rozšířeném poli.
Členská schůze konstatuje, že z žádosti není patrno, z co má být vlastně předmětem podpory. Proto tento projekt nepodporuje.

21.    Galerie Entrance
Žádost a podporu projektu MUSTARINDA.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 20.000,- Kč. Členská schůze žádá, aby na příští zasedání doložila žadatelka výstupy, které mají být z grantu podporovány.

22.    Appela fine arts o.p.s.
Žádost o podporu zpracování koncepce fungování a výstavní činnosti objektu MÁNES. Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 100.000,- Kč, neboť jí není lhostejná současná situace, kdy výstavní síň MÁNES není využívána v souladu se svým skutečným účelem, pro který byla vybudována. Požaduje ovšem s ohledem na poněkud vágní formulace v žádosti, aby žadatel doložil veškeré výstupy, které v rámci v projektu Mánes centrum vizuální gramotnosti financované GESTORem vzniknou.

23.    Marie Lukáčová
Žádost o podporu výtvarné činnosti.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 30.000,- Kč. Členská schůze žádá, aby příjemkyně grantu doložila výstupy, které mají být financovány.


24.    Lestari z.s.
Žádost o podporu edice dětských knih, které využívají jako ilustrace kvalitní výtvarné umění.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 90.000,- Kč.

25.    BUBEC o.p.s.
Žádost o podporu projektu umění prostoru
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 50.000,- Kč.

26.    Společnost Jindřicha Chalupeckého
Žádost o podporu projektu Nukleární rodina.
Členská schůze konstatuje, že přes objemné údaje žádosti není zcela patrno, co vlastně má být předmětem podpory. Proto se rozhodla tuto žádost nepodpořit.
27.    Společnost Jindřicha Chalupeckého
Žádost o podporu organizování ceny Jindřicha Chalupeckého.
Členská schůze, přestože vyslovuje zásadní výhrady vůči tomu, jaké umění je žadatelem oceňováno,  rozhoduje o přidělení grantu ve výši 100.000,- Kč, ovšem žádá důrazně, aby s ohledem na výši grantu žadatel jasně doložil, že prezentační materiál GESTORu bude na předávání cen výrazně umístěn a účastníkům budou poskytovány propagační materiály.


28.    Sutnar Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
Žádost o podporu projektu vizuálního stylu prezentace města Terezín.
Projekt si klade za cíl přispět tvorbou vizuální prezentace k zviditelnění města Terezín jako významné historické památky a symbolu utrpení židovského národa.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 200.000,- Kč, žádá ovšem, aby poskytnuté prostředky byly vynaloženy na získání kvalitních návrhů na materiály, které budou sloužit k prezentaci města.


29.    Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni
Žádost o podporu v projektu svobody demokracie.
Členská schůze konstatuje, že se jedná a stejný projekt, o který požádal Miroslaw Lewandovski.
Proto se rozhodla , že tento projekt byl již podpořen.
 
30.    Sutnar Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
Žádost o podporu projektu národní ceny za studentský design.
Členská schůze se s ohledem na to, že se nepodařilo v minulém roce umístit grantové prostředky připravené pro ceny GESTORu v oblasti malířství, sochařství a designu,  rozhodla využít tyto prostředky na podporu tohoto projektu, který má již významnou tradici a mezinárodní dosah. Pozastavuje se pouze nad tím, že v rozpočtu projektu není zahrnuta samotná cena pro vítěze.
Členská schůze podporuje tento projekt částkou 200.000,- Kč.


31.    Sutnar Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
Žádost o podporu projektu výstavy na téma Moliere ve Varšavě.
Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 45.000,- Kč.
Požaduje ovšem, aby v rámci vernisáže byly provedeny oficiální rozhovory s představiteli autorského ochranného svazu ZAIKS, za účelem navázání konkrétní spolupráce v oblasti prosazení zpráva na odměnu za opětovný prodej v Polsku a byla nabídnuta pomoc při zavedení tohoto práva.

V Praze, dne 30.6.2022

za GESTOR – ochranný svaz autorský, z.s., JUDr. Antonín Janák, výkonný ředitel