Stanovisko ochranného svazu autorského GESTOR k dražbám

Stanovisko ochranného svazu autorského GESTOR k dražbám
 

Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že dražby uměleckých děl, z jejichž prodeje mají autoři nárok na odměnu, neprobíhají v souladu se zákonem, vydáváme po projednání s Českou asociací dražebníků ČR následující stanovisko:


Definice pojmu „dražba“

Zákon o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. je předpisem kogentním, upravuje tedy závazný postup při prodejích formou dražby. Skutečnost, že je prodej nazván „aukcí“ neznamená, že při něm není nutno postupovat podle zákona.

Dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví, nebo jiné právo k předmětu dražby.

Pokud tedy dochází k prodeji výzvou neurčenému okruhu osob, což je v případě dražeb uměleckých předmětů prakticky vždy, je nutno postupovat výlučně postupem upraveným zákonem.

 
Povinnost zveřejnění:

Je-li předmětem dražby věc, u které nejnižší podání přesáhne částku 100.000,- Kč, je dražebník povinen vzhledem k předmětu dražby uveřejnit dražební vyhlášku mimo způsobu v místě obvyklém, také na centrální adrese nejméně 30 dnů před zahájením dražby.

 
Příklep a nabytí vlastnictví:

Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví k dražené věci. Příklepem je úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby. Podmínky nemohou být stanoveny jinak, než je v zákoně uvedeno. Výtěžkem dražby je cena dosažená vydražením, tedy příklepem, a její případné příslušenství. Příslušenstvím se rozumí pouze úroky ze složené dražební jistoty. Příklep potvrzuje cenu dosaženou vydražením. Cena nejvyššího podání je cenou, za kterou se dražitel stává vlastníkem dražené věci. Jakýkoliv jiný způsob stanovení ceny, kterou je dražitel povinen zaplatit, je protiprávní. Zejména jsou pak protiprávní různé „aukční přirážky“. Dražitel se stává vlastníkem dražené věci za cenu příklepu přímo ze zákona a není povinen platit jakékoliv přirážky.
Zaplacení ceny dosažené vydražením

Vydražitel je ze zákona povinen zaplatit cenu dosaženou vydražením, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, ihned po skončení dražby. Je-li cena vyšší do 500.000,- Kč, je povinen jí vydražitel zaplatit do 10ti dnů od skončení dražby a je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 3 měsíců od skončení dražby. Stanovení jiných termínů zaplacení je protiprávní.

 

Propadlá záloha

Zákony neznají termín propadlá záloha. Zákon o veřejných dražbách přesně definuje povinnosti dražitele a následky za nezaplacení. Jiné sankce, než v zákoně uvedené – tedy povinnost nahradit náklady zmařené dražby, nelze vůči dražiteli uplatnit. Náklady zmařené dražby je nutno vždy proti složené záloze vyúčtovat.

 
 
Určení povinné osoby k odvodu autorské odměny

Při prodejích dražbou, je povinou osobou k zaplacení autorské odměny dražebník, pokud mu dražená díla svěřil k provedení dražby jejich vlastník. Pokud dražebník draží pro jiného navrhovatele – pro obchodníka s uměním, kterému byly svěřeny díla do prodeje, je povinnou osobou takový obchodník.

 
 
Závěr:

Je-li při dražbách postupováno jinak, může se jednat o dražbu neplatnou a na vydražitele tak nemusejí přejít vlastnická práva k draženým věcem.

 

Provedli jsme kontrolu dražebních vyhlášek a zjistili jsme, že prakticky všechny obsahují závažné závady. Zjistili jsme dále, že řada dražeb, ač pro to byly splněny zákonné podmínky, nebyla zveřejněna na Centrální adrese.

 

Systém „aukčních přirážek“ je protiprávní, a proto budeme za cenu dosaženou vydražením považovat cenu příklepu plus onu „aukční přirážku“.

           

Pokud objevíme, že jsou zveřejňovány dražební vyhlášky v rozporu se zákonem, upozorníme na to před konáním dražby oddělení veřejných dražeb na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, příslušný živnostenský úřad a Ministerstvo kultury ČR a budeme vyžadovat provedení hloubkové kontroly.

 

Budeme intenzivně spolupracovat s Českou asociací dražebníků ČR za účelem odstranění negativních jevů, ke kterým při dražbách dochází.

 

Prohlašujeme, že jsme schopni v rozumné míře bezplatně poskytnout právní informace a rady v této oblasti pro dražebníky uměleckých děl.

 

Zákonný postup přispěje k zprůhlednění trhu s uměním a zajistí nezpochybnitelnost vlastnického práva dražitelů a zajistí odvod autorské odměny ve správné výši.

 
 
V Praze, dne 3.3.2006
 
 

za GESTOR – ochranný svaz autorský

                                                                       JUDr. Antonín Janák